Monsanto



STX



GAS



SLB



NOK



EXC



BAMM



TOT



AEE



AMD



INTC



AMZN



OI



VSH



CBI



EMR



FAST