MonsantoSTXGASSLBNOKEXCBAMMTOTAEEAMDINTCAMZNOIVSHCBIEMRFAST